Plata impozitelor si taxelor locale

Plata impozitelor si taxelor locale se face prin mai multe metode :

 

1. Plata cu numerar si plata prin POS la casieria unitatii in zilele de luni,marti,miercuri,joi, intre orele 08:00 – 16:00,respectiv, vineri intre orele 08:00 – 14:00.

 

2.Plata cu ordin de plata

 

Contribuabilii pot achita cu ordin de plata:

Banca : Trezoreria Municipiului Craiova

Beneficiar : Comuna Isalnita

C.U.I. : 4553283

Lista conturi iban disponibila aici

 

3.Plata prin internet banking

Contribuabilii care doresc să plătească impozitul prin internet trebuie să aibă un cont de internet banking deschis la orice bancă din care să facă un virament bancar, în lei, din contul propriu în contul IBAN asociat tipului de impozit pe care îl are de achitat.

 

4.Plata prin mandat postal

Contribuabilul merge la oficiul postal si achita suma ce reprezinta impozitul pe cladire,impozitul pe teren sau mijloace auto.
Mandatul postal are 2 parti: mandatul postal propriu-zis si cuponul.
1) Pe mandatul postal se va trece la destinatar Primaria Comunei Isalnita , adresa : Str. A.I.Cuza nr. 1, precum si suma in cifre si in litere.
2) Pe fata cuponului mandatului postal se va trece: expeditorul cu adresa exacta/completa si suma in cifre.
3) Pe verso-ul cuponului se completeaza la rubrica loc pentru corespondenta destinatarul –
Primaria Comunei Isalnita
Cont nr. (lista conturi IBAN) deschis la Trezoreria Municipiului Craiova
Localitatea: Craiova
Suma reprezintă: Exemplu: impozit clădire/teren/mijloace de transport etc.
Contribuabilul poate trimite mandatul poştal cu confirmare de primire.

 

Informatii cu privire la cuantumul impozitului datorat se pot obtine de la :

  • casieria compartimentului de impozite si taxe locale in cadrul primariei Isalnita
  • adresa de e-mail : impozite@isalnita.ro
  • nr de telefon : 0251448004 (int 6)

 

Certificatul de atestare fiscala :

ART. 159

(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal local, la solicitarea contribuabilului/plătitorului. Certificatul se emite şi la solicitarea autorităţilor publice în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, precum şi la solicitarea notarului public, conform delegării date de către contribuabil.

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale a organului fiscal local şi cuprinde obligaţiile fiscale restante şi, după caz, obligaţiile fiscale scadente până în prima zi a lunii următoare depunerii cererii, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal local în vederea recuperării.

(3) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării şi este valabil 30 de zile de la data emiterii.

(4) Certificatul de atestare fiscală emis în condiţiile prezentului articol poate fi prezentat în

original sau în copie legalizată oricărui solicitant.

(5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, potrivit alin. (2). Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul.

(6) Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor alin. (5), sunt nule de drept.

(7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, procedurii insolvenţei şi procedurilor de lichidare.

ART. 160

Solicitarea certificatului de atestare fiscală de către alte persoane decât contribuabilul

(1) Orice persoană fizică sau juridică, alta decât cea prevăzută la art. 69 alin. (4), poate solicita organelor fiscale certificatul de atestare fiscală sau documente care să ateste situaţia fiscală a unui contribuabil numai cu acordul scris al contribuabilului în cauză.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, notarul public are obligaţia de a solicita organului fiscal central şi organului fiscal local, certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea.”