HCL 2021

NR. HCLOBIECT HCLDOCUMENT
1Organizarea retelei scolare pe raza comunei Isalnita in anul 2021 - 2022Descarca
2Aprobarea,pentru anul 2021,a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav,incadrati cu contract individual de muncaDescarca
3Desemnarea reprezentantului UAT Comuna Isalnita in AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana" CraiovaDescarca
4Stabilirea tarifelor pentru activitatile serviciului de salubrizare,propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.Descarca
5Aprobarea majorarii impozitului pe cladirile,terenurile neingrijjite si a regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei IsalnitaDescarca
6Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Isalnita in comisia pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Isalnita,pentru activitatea din anul 2020Descarca
7Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2021 de catre persoanele apte de munca,beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantatDescarca
8Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizareDescarca
9Aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizareDescarca
10Aprobarea studiului de oportunitate privind stabilirea modalitatii de gestiune a activitatilor maturat,spalat,stropit...Descarca
11Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul de investitii "Sistem de canalizare in comuna Isalnita,judetul Dolj"Descarca
12Incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Firu DumitruDescarca
13Instrumentarea proiectului "Sprijin pentru comunitatea marginalizata din comuna Isalnita"Descarca
14Aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local,al Comunei Isalnita,judetul DoljDescarca
15Aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C. Termo Urban Craiova S.R.L.Descarca
16Modificarea comisiei de evaluare si analiza prevazuta in regulamentul de acordare a finantarilor din bugetul comunei IsalnitaDescarca
17Aprobarea modalitatii de gestiune directa pentru activitatile de dezinsectie,dezinfectie,deratizare din comuna IsalnitaDescarca
18Aprobarea modalitatii de gestiune directa pentru activitatile de maturat,spalat,stropit din comuna Isalnita....Descarca
19Alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Isalnita pe o perioada de 3 luniDescarca
20Prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei IsalnitaDescarca
21Inregistrarea Primariei Comunei Isalnita in Sistemul National Electronic de Plata On-Line a taxelor si impozitelor utilizand SNEPDescarca
22Aprobarea organizarii Grupui de Lucru in vederea identificarii asezarilor informare,evaluarii situatiei acestora si stabilirii masurilor necesareDescarca
23Trecerea din domeniul public al comunei Isalnita in domeniul privat al acesteia a unei suprafete de terenDescarca
24Mandatarea reprezentantului comunei Isalnita sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L.Descarca
25Aprobarea regulamentului de salarizare a personalului din proiectele finantate din fonduri europene nerambursabileDescarca
26Completarea HCL nr.10 / 2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalitatii de gestiune a activitatii de maturat......Descarca
27Mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Termis Dolj sa atribuie in numele si pe seama unitatilor administrative membre,contractul de delegare al serviciului de alimentare....Descarca
28Aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitatile de invatamant de pe raza comunei IsalnitaDescarca
29Aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2021Descarca
30Utilizarea in anul 2021 a excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020Descarca
31Modalitatea de gestiune a activitatii de administrare a Depozitului de Deseuri MofleniDescarca
32Aprobarea bugetului local al comunei Isalnita pe anul 2021Descarca
33Desemnarea domnului Nedelescu Gheorghe in functia de administrator la Termo Urban Craiova S.R.L.Descarca
34Aprobarea situatiilor financiare anuale ale comunei Isalnita,pe anul 2020Descarca
35Aprobarea situatiilor financiare ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L. aferente anului 2020...Descarca
36Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Salubritate Craiova S.R.L.,pentru anul 2021Descarca
37Aprobarea Planului de paza al comunei Isalnita pe anul 2021Descarca
38Desemnarea domnului Balan Alexandru in functia de administrator la Industrial Park Isalnita S.R.L.Descarca
39Aprobarea situatiilor financiare ale S.C. Industrial Park Isalnita S.R.L. la data de 31.12.2020...Descarca
40Aprobarea Programului Anual de acordare a finantarilor nerambursabile din bugetul general al comunei Isalnita pentru anul 2021Descarca
41Rectificarea bugetului local pe trim II 2021Descarca
42Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L,pe anul 2021Descarca
43Incetarea efectelor hotararii consiliului local al comunei Isalnita nr. 33/2001 si aprobarea contractului de administrare al dnei Nicolaita Lorena,administrator al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L.Descarca
44Revocarea hotararii consiliului local al comunei Isalnita nr. 23/30.03.2021Descarca
45Trecerea din domeniul public al comunei Isalnita in domeniul privat al acesteia a terenului in suprafata de 3306 mp din acte si 3300 mp din masuratoriDescarca
46Mandatarea Adi EcoDolj de aprobare a Actului Aditional nr.3 la Contractul nr. 370/22.05.2018 "Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare..."Descarca
47Alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Isalnita pe o perioada de 3 luniDescarca
48Rectificarea bugetului local pe trimestrul al II-lea al anului 2021Descarca
49Desemnarea d-lui Dascalu Tiberiu in calitate de reprezentant legal in cadrul proiectului "Infiintarea centrului comunitar pentru servicii sociale Isalnita"Descarca
50Aprobarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Isalnita pentru anul 2021Descarca
51Acordarea de la bugetul local al comunei Isalnita a unei sume de bani reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea domnului Zamfir Bogdan TheodoriniDescarca
52Mandatarea ADI ECODOLJ de aprobare a Actului Aditional nr.3 la Contractul nr. 370/22.05.2018 "Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale servciiului de salubrizare...."Descarca
53Aprobarea executiei bugetare pe trim II al anului 2021Descarca
54Rectificarea bugetului local pe trimestrul al III-lea al anului 2021Descarca
55Aprobarea regulamentului de organizare si functionare al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.Descarca
56Aprobarea tarifelor pentru activitatile conexe si diverse,altele decat cele pentru activitatile delegate,desfasurate de S.C. Salubritate Craiova S.R.L.Descarca
57Aprobarea contractului de delegare a gestiunii pentru activitatile de maturat,spalat,stropit si intretinerea cailor publice...Descarca
58Prelungirea duratei contractului de administrare al dnei Nicolaita Lorena,administrator al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L.Descarca
59Aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere a unor locuinte sociale situate in comuna Isalnita - strada TufaneleDescarca
60Aprobarea schimbarii sediului social al Termo Urban Craiova S.R.L.Descarca
61Aprobarea normelor procedurale interne privind achizitia de servicii din categoria celor cuprinse in Anexa nr.2 la Legea 98/2016Descarca
62Aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere a unor locuinte sociale situate in comuna Isalnita - strada TufaneleDescarca
63Alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Isalnita pe o perioada de 3 luniDescarca
64Numirea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Isalnita cu atributiile aferente in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Eliza Opran" Isalnita in anul scolar 2021 - 2022Descarca
65Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Isalnita cu atributiile aferente in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea a calitatii in educatie in unitatile de invatamant din comuna IsalnitaDescarca
66Aprobarea stabilirii sediului social al Industrial Park Isalnita S.R.L.Descarca
67Rectificarea bugetului local pe trimestrul al III-lea si al IV-lea al anului 2021Descarca
68Prelungirea duratei contractului de administrare al dnei Nicolaita Lorena,administrator al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.Descarca
69Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Reabilitare,modernizare scoala gimnaziala Eliza Opran P+1E,sat Isalnita,comuna Isalnita,judetul Dolj....Descarca
70Aprobarea devizului general cuprinzand categoriile de cheltuieli care se pot finanta de la bugetul de stat,categoriile de cheltuieli care se pot finanta de la bugetul local,ai obiectivului de investitie "Drum acces zona industriala in comuna isalnita,judetul Dolj"...Descarca
71Rectificarea bugetului local pe trimestrul al IV-lea al anului 2021Descarca
72Aprobarea situatiilor financiare pe trimestrul IIIDescarca
73Trecerea din domeniul public al comunei Isalnita in domeniul privat al acesteia a doua suprafete de terenDescarca
74Incheierea unui protocol de colaborare intre S.C. Salubritate Craiova si Primaria Comunei Isalnita,pentru gestionarea cainilor fara stapan de pe raza Comunei IsalnitaDescarca
75Actualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Isalnita prin includerea in domeniul public al comunei Isalnita,ca urmare a receptiei,a investitiei "Sistem de canalizare etapa a II-a in comuna Isalnita,judetul Dolj".Descarca
76Aprobarea rezultatului evaluarii proiectului sportiv eligibil,a sumelor alocate acestuia si aprobarea atribuirii contractului de finantare nerambursabila din fonduri publice,alocate de la bugetul local al comunei IsalnitaDescarca
77Aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna IsalnitaDescarca
78Mandatarea reprezentantului Comunei Isalnita sa voteze,in Adunarea Generala a Asociatilor Termo Urban Craiova S.R.L. ,majorarea capitalului social al SocietatiiDescarca
79Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Isalnita in comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiei de director in cadrul Scolii Gimnaziale "Eliza Opran" IsalnitaDescarca
80Rectificarea bugetului local pe trimestrul al IV-lea al anului 2021Descarca
81Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Isalnita ca urmare a promovarii in grad profesional imediat superior celui detinutDescarca
82Aprobarea Actului Aditional nr.4 la Contractul nr. 370/22.05.2018 "Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare.....Descarca
83Alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Isalnita pe o perioada de 3 luniDescarca
84Aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022Descarca
85Declararea ca bun apartinand domeniului public,fiind de uz si de interes public local,a imobilului constructie "Centru comunitar pentru servicii sociale"Descarca
86Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Isalnita pe trim al IV-lea al anului 2021Descarca
87Neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor aferente Programului pentru scoli al RomanieiDescarca
88Aprobarea situatiilor financiare pe trimestrul IVDescarca
89Prelungirea duratei contractului de administrare al dnei Nicolaita Lorena,administrator al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L.Descarca
90Mandatarea reprezentantului Consiliului Local Comunei Isalnita sa aprobe si sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor Termis Dolj.....Descarca
91Mandatarea reprezentantului Comunei Isalnita,prin Consiliul Local,sa aprobe si sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor de Dezvoltare Intercomunitara Termis Dolj,ordinea de zi a sedintei din 22.12.2021Descarca
92Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Isalnita pe trimestrul al IV-lea al anului 2021Descarca
93Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei totale de teren de 8.2428 HA (82.428 mp) aferenta Parcului Industrial din comuna Isalnita si demararea procedurii in vederea intocmirii unui studiu de oportunitate si a unui raport de evaluare.Descarca
94Rectificarea bugetului local pe trimestrul al IV lea al anului 2021Descarca
Sari la conținut