Facilități fiscale, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 68/2019

04-11-19 Administrator comentarii

Hotărârea nr. 68/2019 privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de acordare a acestora a fost adoptata de catre Consiliul Local. Astfel, potrivit acesteia, s-a aprobat acordarea unor facilități fiscale pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018, mai mari sau mai mici de 1 milion lei, datorate bugetului local.

Hotararea Consiliului Local prevede aceasta facilitate fiscala pana la data de 15.12.2019.

Pentru mai multe detalii in acest sens,va rugam sa va prezentati la sediul Primariei pe strada A.I.Cuza,nr.1.

Art.2. Condiții de acordare a facilităților

(1) Majorările, dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului local, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii datorate bugetului local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către compartimentele cu atribuții în administrarea obligațiilor bugetare;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
(2) Majorările, dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, sau atabilite din oficiu de organul fiscal, datorate bugetului local al Comunei Isalnita , se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019 inclusiv;
c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. 2 alin.(1), lit. b)-d).
(3) Majorările, dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale stabilite de compartimentele cu atribuții în stabilirea creanțelor bugetare în baza declarațiilor prin care se rectifică baza impozabilă sau din oficiu, cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al Comunei Isalnita , se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în decizia rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019 inclusiv;
c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. 2 alin.(1), lit. b)-d).
(4) Majorările, dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ şi în mod corespunzător condiţiile prevăzute la art. 2 alin.(1), lit. b-d).
(5) Majorările, dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului local al Comunei Isalnita , cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.
(6) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, în situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în scopul acordării anulării prevăzute la art. 2 alin.(2) și (3), organele fiscale iau în considerare declaraţiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.